سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای صدا وسیما 
نگارش کتاب شهره عارفان 
 
 
انجام سفارش کتاب مورد اشاره 
همکاری 
نشریه کیهان اندیشه 
ویراستار  
 
 
ویرایش 55 شماره 
همکاری 
مؤسسه کیهان- کیهان اندیشه 
مدیر داخلی مجله 
 
 
اجرائی ، علمی 
همکاری 
انتشارات تشیع 
مدیر مسئول 
 
 
اجرائی ، علمی 
همکاری 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 
مدیر فنی چاپ ونشر 
1987/03/21 
1997/03/20 
اجرائی ، علمی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای صدا وسیما 
نگارش کتاب شهره عارفان 
 
 
علمى 
همکاری 
مرکز پژوهشهای صدا وسیما 
نگارش کتاب شهره عارفان 
1987/03/21 
1997/03/20 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه کیهان 
مدیر داخلی مجله کیهان اندیشه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
انتشارات تشیع 
مدیر مسئول 
 
 
اجرایی 
همکاری 
نشریه کیهان اندیشه 
ویرایشگز 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای صدا و سیما 
مؤلف 
 
 
علمی،پژوهشی